امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

پیوستن مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی به حامیان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

پیوستن مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی به حامیان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

تاریخ : 1395/09/03