امروز : سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

پیوستن مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی به حامیان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

پیوستن مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی به حامیان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

تاریخ : 1395/09/03