امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین به حامیان علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست .

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین به حامیان علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست .

تاریخ : 1395/10/15