امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین به حامیان علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست .

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین به حامیان علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست .

تاریخ : 1395/10/15