امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

دکتر سعید غفارپور از دانشگاه شهید رجایی به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست

دکتر سعید غفارپور از دانشگاه شهید رجایی به جمع کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست

تاریخ : 1395/09/15